Annulering opleiding

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Annulering van een overeenkomst door opdrachtgever zonder kosten is mogelijk, mits het verzoek daartoe Dienstverlener uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk heeft bereikt. Bij annulering door opdrachtgever, tussen 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, geldt dat 50% van de cursusprijs verschuldigd is. Bij annulering 5 werkdagen of minder voor aanvang van de overeenkomst is 100% van de cursusprijs verschuldigd.
 2. Verschuiving van een overeenkomst door opdrachtgever zonder kosten is mogelijk, mits het verzoek daartoe Dienstverlener uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de cursus schriftelijk heeft bereikt. Bij verschuiving door opdrachtgever tussen 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, geldt dat 25% van de cursusprijs verschuldigd is. Bij verschuiving 5 werkdagen of minder voor aanvang van de overeenkomst is 50% van de cursusprijs verschuldigd.
 3. Dienstverlener behoudt zich het recht voor een opleidingsdatum te wijzigen, dan wel een opleiding te annuleren, met dien verstande dat Opdrachtgever hiervan uiterlijk 5 werkdagen van te voren op de hoogte zal worden gebracht. Een opleiding vindt uitsluitend plaats in geval van een voldoende aantal deelnemers. Voor eventuele schade hieruit voortvloeiende, is Dienstverlener niet verantwoordelijk.
 4. Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Dienstverlener ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Dienstverlener kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 5. Voorts is Dienstverlener bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dienstverlener kan worden gevergd.
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. Indien Dienstverlener tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 8. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Dienstverlener gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 9. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dienstverlener gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 10. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Dienstverlener, zal Dienstverlener in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Dienstverlener anders aangeeft.
 11. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Dienstverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 12. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Dit artikel is een onderdeel van de algemene voorwaarden van Verheul Arbo & Veiligheid.